Miejska Przychodnia Zdrowia

REJESTRACJA
tel. (33) 877-18-17, (33) 877-18-70, (33) 843-62-85
kom. 795-771-817, 796-771-817Pozyskanie grantu  w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3. Wsparcie grantowe placówek POZ

Miejska Przychodnia Zdrowia w Makowie Podhalańskim podpisała umowę
o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3. Wsparcie grantowe placówek POZ”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
w ramach 9 Osi Priorytetowej: Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ H Rozwój usług zdrowotnych i społecznych w celu ograniczenia epidemii COVID-19 i jej skutków w obszarze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

Celem głównym projektu jest zapobieganie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 w województwie małopolskim poprzez poprawę bezpieczeństwa, ochronę zdrowia i zachowanie życia pracowników małopolskich placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) - w szczególności personelu medycznego oraz ich pacjentów korzystających
ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez niniejsze podmioty w czasie pandemii
COVID-19. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez doposażenie ze środków grantu podmiotów leczniczych prowadzących placówki POZ w środki ochrony indywidualnej, środki
do dezynfekcji sprzętu i powierzchni oraz zakup urządzeń dezynfekujących, a także zakup drobnego sprzęt medycznego i wyposażenia, umożliwiające udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w małopolskich placówkach POZ podczas pandemii COVID-19.

W ramach zakupów ze środków grantu Miejska Przychodnia Zdrowia zamierza pozyskać m.in. sprzęt medyczny (aparat do EKG, ciśnieniomierze, pulsoksymetry, nebulizator), sprzęt do dezynfekcji (autoklaw, lampy bakteriobójcze przepływowe, myjki ultradźwiękowe, zamgławiacze), a także środki do dezynfekcji oraz jednorazowe maseczki medyczne i rękawiczki ochronne.

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów objętych wnioskiem. Montaż finansowy zadania grantowego to: 85 % współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 15 % wkład własny grantobiorców.

Łączna wartość zadania grantowego realizowanego przez Przychodnię wynosi
60 336,47 zł, z czego kwota 51 286,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.


    Miejska Przychodnia Zdrowia
    ul. Kościuszki 1; 34-220 Maków Podhalański
    REGON : 072122885
    NIP: 5521427525