Miejska Przychodnia Zdrowia

REJESTRACJA
tel. (33) 877-18-17, (33) 877-18-70, (33) 843-62-85
kom. 795-771-817, 796-771-817Informacja o wpływie  działalności wykonywanej przez jednostkę na zdrowie ludzi i na środowisko

podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe /Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt. 2 

Art. 32c.

1. Każdy ma prawo do uzyskania od kierownika jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lub 4–16, informacji o wpływie działalności wykonywanej przez tę jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko oraz o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem tej działalności, a w przypadku nowych rodzajów zastosowań promieniowania jonizującego w tej jednostce organizacyjnej – także informacji o uzasadnieniu wykonywania tej działalności. Kierownik jednostki organizacyjnej udziela informacji niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o udzielenie informacji.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lub 4–16, zamieszcza na stronie internetowej jednostki organizacyjnej, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, informację o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko oraz o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem tej działalności.

1. Informujemy, że wykonujemy działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące polegającą na:

- uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące na podstawie zezwolenia Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,

- uruchamianiu pracowni na podstawie zezwolenia Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

2. Obszary, w których stosowane jest promieniowanie jonizujące: rentgenodiagnostyka.

3. Obowiązkiem jednostki jest zapewnienie bezpieczeństwa ogółu ludności i pracowników.

4. Wszelkie czynniki ryzyka związane z działaniem promieniowania jonizującego dla wszystkich wymienionych działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, są redukowane poprzez zapewnienie pacjentom i pracownikom środków ochrony.

5. Dla wszystkich urządzeń radiologicznych, przeprowadzane są okresowe testy podstawowe oraz testy specjalistyczne. Personel uprawniony do realizacji procedur medycznych z zastosowaniem promieniowania jonizującego  podlega obowiązkowym szkoleniom zarówno z zakresu szeroko rozumianej ochrony radiologicznej jak i ochrony radiologicznej pacjenta.

6. Wszystkie procedury radiologiczne z zastosowaniem promieniowania jonizującego realizowane są
z uwzględnieniem najwyższej troski o bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu zatrudnionego
w warunkach narażenia na to promieniowanie.

7. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zmierzone wartości dawek efektywnych nie przekroczyły wskazanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego dopuszczalnych wartości dawek granicznych wynoszących dla: pracowników: 20 mSv/rok; ogółu ludności : 1 mSv/rok.

8. W trakcie ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano sytuacji awaryjnych dotyczących stosowania promieniowania jonizującego.

9. Działalność z zakresu zastosowania promieniowania jonizującego  prowadzona jest zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym znowelizowanej w 2019 r. ustawy Prawo atomowe.


    Miejska Przychodnia Zdrowia
    ul. Kościuszki 1; 34-220 Maków Podhalański
    REGON : 072122885
    NIP: 5521427525